Om Herrestads AIF

Historia

Efter att en tid diskuterat bildandet av en idrottsförening i Herrestad beslöt några unga pojkar den 9 juni 1935 bilda en idrottsförening med namnet Herrestads Allmänna Idrottsförening.
Den första styrelsen bestod av Ivar Henriksson, Gunnar Bångmark, Arne Ström, Sven Olsson och Erik Johansson där de båda förstnämnda var de drivande krafterna och senare valdes till hedersledamöter.
Det bildades sektioner för fotboll, friidrott, bandy, gymnastik och gång.
Medlemsavgiften fastställdes till 1 krona för äldre och 50 öre för yngre i halvåret.

Buavallen

Föreningens första idrottsplats blev Buavallen. Den ställdes till förfogande av lantbrukaren Karl-Johan Olsson, Bua Gård utan kostnad.

Holmavallen

Efter nära 20 års spel på Buavallens grus kunde Holmavallen tagas i bruk hösten 1955. Inför kommunsammanslagningen 1952, med grannkommunerna Skredsvik och Högås, beslöt Herrestads kommun inköpa ett markområde av Arthur Olsson, Utby på 10 000 kvm till ett pris av 10 000 kr.
Bland föreningens medlemmar var det delade meningar om planen borde ligga här eller som några ansåg på Torp invid E6. Majoriteten ville ha den på Utby och så blev det. Trots att planen placerades där blev namnet Holmavallen.
anläggningen var kostnadsberäknad till 54 000 kr och bidrag kom att erhållas från RF med 18 000 kr. Kommunen tiisköt medel och eget arbete utfördes, men det skulle ändå inte räcka till. Det blev Skeppsredare Gustaf Thorden som klev in i bilden och blev räddaren genom att betala kostnader för schaktning mm för nästan 20 000 kr.

Undavallen

Efter flera års diskussioner kring var en ny idrottsplats skulle vara placerad och hur det skulle finnanseras kom så äntligen en lösning till stånd 1992. På en av kommun anvisad mark invid Undavägen påbörjades iordningsställandet av 2 st bollplaner under denna sommaren. Dessvärre fick arbetet avbrytas efter en tid pga ett tunnelalternativ för Sunningeleden skulle utredas. Detta medförde att allt arbete fick avbrytas och regeringsbeslut angående vägsträckningen kom inte förrän oktober -95.
Nu kunde arbetet återupptagas och efter att kommunledningen tillstyrkt ett bidrag på totalt 1,5 miljoner under -96 och -97 samt ett generöst bidrag på totalt 450 000 kr från Thordenstiftelsen kunde man färdigställa en stor del av anläggningen. Vid årsskiftet 96-97 gick flyttlasset till den nya anläggningen som sedan officiellt invigdes och namngavs till Undavallen den 12 april 1997.

Stadgar

Årsredovisning